กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ลงวันที่ 25/01/2566

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายจิรัฏฐวัฒน์ ศรีบุรี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1069
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1069
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสิริคุณ ปานะสุนทร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7422
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7422
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสุดารัตน์ เสมาฉิม
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4035
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4035
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

 

 

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางพิมณัฏฐา สายทิพย์วดี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 269
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 269
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุวิทย์ เรือนมูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2868
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2868
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพจน์ พงษ์วิทยภานุ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1680
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1680
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวชญาภรณ์ เมียนแก้ว
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 301
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการและลูกจ้าง
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 301
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการและลูกจ้าง
กองการเจ้าหน้าที่

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายจตุพงษ์ เขื่อนเพชร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2851
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2851
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายยุทธนา รติเบญญากูล
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 292
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 292
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายบวรชัย มูสิกะรักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7443
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7443
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสัพพัญญู ประสพยงค์สกุล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 174
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 174
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวณิชกุล กฤษณะเศรนี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1779
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1779
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณรงค์ ปานข่อยงาม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5336
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5336
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 11


 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567  

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายชินกร คำมี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1622
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 8

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1622
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 8


 

2

นายยุทธนินทร์ สุทธิสถิตย์
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 423
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 423
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย


 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววรลักษณ์ อักษรชู
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 205
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 205
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี


 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวีระพงษ์ สุทธิมิตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7517
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7517
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน


 

 ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุชาภัคณ์ นาดอน
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 419
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 419
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายจิรัฏฐวัฒน์ ศรีบุรี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1069
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1069
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2


ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายศราวุธ ประวัติ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1524
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1524
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2


ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพรศักดิ์ รังษีสว่าง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7671
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7671
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 15


 

2

นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2337
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2337
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน


  ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายโกวิทย์ ตาแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2649
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2649
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอภิวัฒน์ ชัยวิวัฒนากุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 917
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 917
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอิสรานุวัฒน์ นามมูลน้อย
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1833
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1833
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนากร เที่ยงผดุง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3521
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3521
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเอกภัทร ชาญณรงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7341
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7341
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายคมกฤษ อินทะมู
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2519
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2519
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายณัฐนันท์ โตงิ้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1283
ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหาร
โครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1283
ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหาร
โครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสิทธิพร สัจจารักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2121
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2121
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวปิยนุช  มูสิกะ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2095
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2095
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนพรัตน์ สายเนตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1499
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1499
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนกร ขุนฤทธิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 802
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 802
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสินีนารถ ชาวสวน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3105
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงตากที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3105
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงตากที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1387
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1387
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสิริเพชญ์ ชูสุวรรณ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3206
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3206
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายศรายุทธ เทพทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3534
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3534
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายหฤทัสถ์ พ่อบาล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวศรีวนา ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3963
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3963
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายรังสิมันตุ์ อิ่มมาก
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7789
ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7789
ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายมนตรี วรรณบวร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6435
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6435
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายทินภัทร  อุ่นใจเพื่อน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7328
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7328
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3085
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำพูน

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3085
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำพูน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายภานุพงค์ พุฒภักดี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4853
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4853
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางอรพิน ฟองทา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 972
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 972
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1329
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1329
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายจตุพงษ์ เขื่อนเพชร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2851
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2851
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายชินกร คำมี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1622
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 8

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1622
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 8

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธันวา โคกดอน
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5352
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5352
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายคเนศร์ อุไรโคตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2548
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2548
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสรวัชร์ จันทร์ทับ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7817 
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7817 
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณรงค์ ปานข่อยงาม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5336
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5336
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 11

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวิกรินทร์ สอนถม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1582
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1582
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5208
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสุรินทร์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5208
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสุรินทร์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวศิริกุล ทางาม
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7919
ฝ่ายเอกสารทางหลวง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7919
ฝ่ายเอกสารทางหลวง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกฤษฎา ศรีขาว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1625
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1625
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายปีติชา ธงเชื้อ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1580
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1580
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธิติพัทธ์ รู้หลัก
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7816
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7816
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวพรชนก จันทร์ศรี
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 227
ฝ่ายงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 227
ฝ่ายงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวรกฤต อริยนนทชา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7473
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7473
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสุบรรณ์ ฟูวัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3484
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3484
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสุรเชษฐ์ เลขาจารกุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8157
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8157
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวเจนจิรา ทรายมูล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 240
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 240
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสุกัญญา พิลา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 346
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 346
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนพรัตน์ สายเนตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1499
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1499
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายภานุพงค์ พุฒภักดี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4853
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4853
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายบุรัสกร วัชรกาฬ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3796
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3796
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวรัชฎากรณ์ จุ้มเขียว
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8043
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8043
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายชวลิต ชูสุวรรณ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6727
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6727
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 16

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายจักรกฤษ คุณมี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7743
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7743
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวเมธ์ลดา สินจริยานนท์
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 440
กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 440
กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอดิศักดิ์  คิ้วนาง
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7045
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7045
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนวิชช์ ชูแก้ว
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6724
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6724
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 16

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายรัชมงคล คำมุลตรี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2310
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2310
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธิดา คำไทย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3839
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3839
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายณัฐวุฒิ มณีจันสุข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3170
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3170
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิทยา หาญเชิงชัย
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4442
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4442
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธนัชญา อยู่พะเนียด
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 742
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 742
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวพิศจุไร แสนพัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4700
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4700
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งงวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนาคาร แสนกุย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 990
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 990
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

2

นายณรรฐพงษ์ ลมทวีวงศ์
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4452
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 6

แหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4452
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนริศ ไกรสร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7847
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7847
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายหฤทัสถ์ พ่อบาล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

2

นายอารักษ์ มณฑา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7944
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

แหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7944
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายปณิธาน ตั้งจิตธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7615
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7615
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนฤการ ทิมเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นาางสาวปิยธิดา  นิยม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8221
กลุ่มศึกษาวางแผน
สำนักอำนวยความปลอดภัย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8221
กลุ่มศึกษาวางแผน
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกิตติ ขติยะสุนทร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4447
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4447
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2977
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2977
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

 

2

นายณภัทร กิตติวงศ์โสภณ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

แหน่งวิศวกรโยธาปฏิชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

3

นายนิรันดร์ ปรุงโพธิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3814
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3814
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 5

4

นางสาวอรทัย เขียวไกร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6751
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แหน่งเลขที่ 6751
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 755
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 755
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7655
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7655
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายยุทธนา สิทธิกัน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1098
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1098
ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวสุ วิทยเขตปภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธัชพล ยศปัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7457
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7457
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 16  สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายณัฐพงศ์  โมราบุตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8224
กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
สำนักอำนวยความปลอดภัย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8224
กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นางสาวกรชนก เพิ่มคำ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นางสาวรวิฉัตร ปีติภัทรากร
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2644
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2644
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นายสุรเชษฐ์ แห่งตระกูล
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 495
กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 495
กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นางสาวปิยะเนตร แพทยกุล
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 479
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 479
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นายภูมิใจ สละทองอินทร์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2675
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2675
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวเปมรินทร์ ฮ้อปิยะกุล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายศุภชัย สุขวณิชนันท์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7885
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7885
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นายดฤธัญ คุณะแสน
ตำแหน่งวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2650
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2650
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวฤธ รัตนรุ่งโรจน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7335
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7335
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายพิศุทธ์ แสงหนุ่ม
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2544
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2544
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเอกชัย บุญพรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3511
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3511
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 3

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวนิษก์นิภา ทองคำ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1298
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1298
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

  

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสุวิทย์ บุญมา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 537
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 537
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  

 

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวชญาณ์ภา แสนรักษ์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 284
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 284
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

 

 

2

นางสาวศิริพร รักษ์เจริญ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 280
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิริพร รักษ์เจริญ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 280
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่


 

3

นางสาวเกตนา ทวีลาภ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 263
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 263
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 1

นางสาวนันทวรรณ กาญจนปรีชา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6584
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6584
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง

 

2

นางจรัสแสง จันทร์ทัน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3358
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพะเยา

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3358
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพะเยา

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายมนพัทธิ์ พลอยปัตตา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7201
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงปัตตานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7201
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงปัตตานี

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายพจน์ พงษ์วิทยภานุ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1680
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1680
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายภูกิจ ทุระพันธ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4214
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4214
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวัชรปัญญา พรมแสน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายหฤทัสถ์ พ่อบาล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7941
ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกิรพัฒน์ สุขเกิด
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2066
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2066
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางอมรรัตน์ ไทยวงษ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5696
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5696
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางนมน ปิยะพันธุ์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2663
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2663
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนารักษ์ ฟองทา
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2438
ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2438
ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธัชพล ยศปัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7457
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7457
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ ยาวิชัย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2545
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2545
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7436
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7436
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายศรัณย์ มูลทองน้อย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสุพจน์ สีสว่าง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5912
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5912
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางปราณี พุ่มจุ่น
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

 

 

2

นางอรัญญา จิตกระจ่าง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5735
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5735
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

 

3

นางนิตยา คำปาน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6248
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6248
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

 

4

นางสาวณัฐนรี สุธีโสภณ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7838
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7838
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 
5
นางสาวสิริมา ทองอมร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1782
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 


ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1782
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ  
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิสูตร กำเหนิดผล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6457
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6457
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกฤษณ์ สุขประสิทธิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8155
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8155
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายบัญชา มะโน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3833
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3833
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายจักรรุจิ เกิดจันทร์ตรง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 698
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 698
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวปรียานุช อินทะปัด
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 536
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 536
กลุ่มบริการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนพนันท์ พรรณขาม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7578
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7578
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายภัทรพล พลศักดิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8147
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8147
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิษณุ คงสมพจน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1151
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1151
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายณัฐพงศ์ นวลศรีทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 744
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 744
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสุภา ธรรมวงค์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6552
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6552
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

2

นางวราภรณ์ ศรีนวลจันทร์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6444
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6444
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางอังคณา วัฒนกรการุณย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3791
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3791
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

2

นางชมฐ์สุนี อินทสิทธิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4647
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4647
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 5

 3

นายเชาวฤทธิ์ มาดาป้อง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4111
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4111
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

 
 4

นางอรพิน เรือนสุข
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5778
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5778
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

  
5

นางวิจิตรา เงินคง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5826
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5826
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท

   
6

นางสาวอ่อนศรี จีนขจร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5853
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5853
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

   
7

นางคณิศตา เมฆหมอก
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6625
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6625
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

   
8

นางอภิรดี คงเพ็ชร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6618
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6618
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงราชบุรี

   

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนิติภูมิ ทองรัตน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3930
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3930
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวเปมรินทร์ ฮ้อปิยะกุล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 168
ฝ่ายการเงิน
กองการเงินและบัญชี

 

ารจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธนิษฐา สืบหิรัญ
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2654
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2654
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกรชนก เพิ่มคำ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1450
ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอติพงศ์ พรหมทะสาร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2045       
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2045       
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนกร ลาภทวี
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 429
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 429
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกฤษณรักษ์ แสนคำ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเสกสรรค์ นำสงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวันปิยะ สานุกูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8091
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8091
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1794
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1794
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  29 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวธารญา  โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 75
งานประสานข้อมูลและราชการ
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 75
งานประสานข้อมูลและราชการ
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายชิน เดชภิรัตนมงคล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 439
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 439
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  3 พฤศจิกายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายอรุณ นาเทียมเขต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1607
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1607
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายมนัส อ่อนละมูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2317
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2317
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวศิโรรัตน์ เรียนมั่น
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5907
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5907
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธนาวุฒิ กองสังข์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8081
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8081
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวบงกชกร เทพมงคล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3014
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3014
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

 

2

นางวราลักษณ์ กาแก้ว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3291
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3291
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 1

 3

นางนิลวรรณ ชินายศ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3321
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3321
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2

 
 4

นางไพรวรรณ ทัศนภิญโญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3426
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3426
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

  
5

นางสมคิด  ภวบุตร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3711
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3711
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

   
6

นางอติกานต์ ปริปุญโญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4943
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4943
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

   
7

นางจันทิรา  เต็งยะ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3966
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3966
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

   
8

นางจิระวัน นามมุงคุณ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4577
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4577
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

   
9

นางสาวนิตยา ศิริภักดิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3571
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3571
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

   
10

นางนุชนาฎ ลิ้มอำนวยลาภ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4356
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4356
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 
11

นางสาวกรรณิกา แซ่โคว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4764
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4764
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 
12

นางรุ่งรัตน์ กลิ่นมาลา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4771
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4771
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 
13

นางพุทธสิริ หวังดี
ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4836
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4836
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

 
14

นางสาวฐิติมา สุระสังข์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5193
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุรินทร์ 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5193
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุรินทร์ 

 
15

นางสำเนียง เสาวรส
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6558
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6558
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร 


 
 
16  

นางจิรฐา แร่ทอง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4692
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4692
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 
17

นางโสภา กิจมั่งมี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6128
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 14

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6128
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 14

   

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกชพร สมเชื้อ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 208
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 208
ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายเจษฎาภรณ์ ถึงนามลี
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1338
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1338
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสุภาพร เตยอ่อน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5697
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5697
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 

2

นางประภา ผยองศักดิ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5773
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5773
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

 3

นางชุลีพร ตระกูลมีทรัพย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5856
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5856
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
 
 4

นางสาววันทนา มัณฑนาสุวรรณ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงตรัง
  

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกิตติศักดิ์ อักษร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6995
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6995
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

2

นายวัชระ สุขย้อย
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2676
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2676
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนฤการ ทิมเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางมาลัย เอี่ยมชนะ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

2

นางโสภา มาเอียด
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

 3 นางดวงเดือน สมเสถียรพล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
 
 4  นางชานิศญา ศากยวงศ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
  
5 นางสาวจารี สุชาติ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
   
6 นางมาลี ไชยมงคล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

   
7 นางสาวศิรินภา ผุดผ่อน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
   
8 นางยวนตา นุ่มน้อย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
   
9 นางรุ่งทิวา ชุมประยูร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
   
10 นางซารีปะห์ ประเสริฐดำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
   

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  6 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกมลณัช ฐานะวัชรานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิศรุต ศิริสาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวรัตนา นิอำมาตย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

 

2

นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวณณิชา ศุภางค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวพิมลมาศ เก่งธัญกรณ์
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอภิชาติ ฉัตรพงศ์เจริญ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสาวิตรี จงรักจิตต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

 

2

นายรณกร ใจมั่น
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวจรรยา ใช่ทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

2

นายปุริมปรัชญ์  จรรยา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายขวัญชัย พันทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวุฒิศักดิ์ โคตรเนตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายผดุง ศรีโคตา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวสุ วิทยเขตปภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุรนนท์ เยื้อยงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกษิดิศ  จิโรจน์กุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจิราพร แซ่จู
ตำแหน่งนักธรณีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกัลย์สุดา อักษรกุล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอานุพล กฤษดานิรมิตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวณัฎฐ์วริณณ์ ขีดเขียน
ตำแหน่งวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกุลธณัณท์ กมลธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธนกฤต โพธิ์ยี่
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสุรีย์พร พรหมเทพ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7038
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งนิติกรชำนาญ&