กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 912 Download
อินโฟกราฟิค พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1,692 Download
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 536 Download
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมทางหลวง 101 Download

'