กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ/แนวทาง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 509 Download
แนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 453 Download
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 456 Download
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 816 Download
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 522 Download
ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง 488 Download
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 200 Download
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทางหลวง 184 Download
ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 181 Download
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมทางหลวง 161 Download
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินองค์กรคุณธรรมกรมทางหลวง 145 Download
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวง 140 Download
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 42 Download

'