กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 1,253 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 3,485 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 1,215 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 3,185 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,699 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 2,061 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,542 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,785 Download

'