กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 1,257 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 3,492 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 1,219 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 3,189 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,703 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 2,066 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,547 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,794 Download

'