กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านบำรุงรักษา

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 1,121 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 3,092 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 1,088 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 2,884 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 1,569 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 1,794 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 1,361 Download
การเสริมกำลังสะพาน 2,495 Download

'