กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ป้ายบังคับ

ลงวันที่ 22/06/2560
ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายให้รถสวน
ทางมาก่อน
ป้ายห้ามแซง ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางขวา
ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ป้ายห้ามเลี้ยวขวา ป้ายห้ามเปลี่ยน
ช่องทางเดินรถ
ไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเปลี่ยน
ช่องทางเดินรถ
ไปทางขวา
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
หรือกลับรถ
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
หรือกลับรถ
ป้ายห้าม
รถยนต์ผ่าน
ป้ายห้าม
รถบรรทุกผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถพ่วงผ่าน
ป้ายห้าม
รถยนต์สามล้อ
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถสามล้อผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานผ่าน
ป้ายห้ามล้อเลื่อน
ลากเข็นผ่าน
ป้ายห้ามรถยนต์
ที่ใช้ในการเกษตร
ผ่าน
ป้ายห้ามเกวียน
ผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อ และ
ล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน
ป้ายห้าม
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์สามล้อ
ผ่าน
ป้ายห้าม
ใช้เสียง
ป้ายห้าม
คนผ่าน
ป้ายห้าม
จอดรถ
ป้ายห้าม
หยุดรถ
ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจำกัด
ความเร็ว
ป้ายห้ามรถ
หนักเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
กว้างเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
สูงเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ
ยาวเกินกำหนด
ผ่าน
ป้ายให้รถเดิน
ทางเดียว
ป้ายทางเดิน
รถทางเดียว
ไปทางซ้าย
ป้ายทางเดิน
รถทางเดียว
ไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ไปทางซ้าย
หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ไปตรง
หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ไปตรง
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายวงเวียน
ป้ายช่องเดิน
รถประจำทาง
ป้ายช่องเดิน
รถมวลชน
ป้ายช่องเดิน
รถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดิน
รถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายความเร็ว
ขั้นต่ำ
       
    ป้ายสุดเขตบังคับ    

'