กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุ

ลงวันที่ 10/04/2561

โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

รายงานสำหรับผู้บริหาร


บทสรุปผู้บริหาร  
 

 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

กิตติกรรมประกาศ 
บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 ทบทวนวิธีการศึกษา 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 
บทที่ 4 ผลการศึกษากรณีศึกษา 
บทที่ 5 การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียของประเทศไทย 
บทที่ 6 โปรแกรมคำนวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและประยุกต์ใช้ 
- ภาคผนวก  
    ก แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  
    ข แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย  
    ค แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกลุ่มค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชน  
    ง ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของทุกกลุ่มค่าความสูญเสีย 
เอกสารอ้างอิง

 


'