กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย

ลงวันที่ 10/04/2561

ความเป็นมา

IMT-GT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือ ขอบเขตการดำเนินงาน และสาขาความร่วมมือหลัก ปัจจุบันนี้ได้มีการขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ อาเจห์ สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ เรียว เรียวไอแลนด์ จัมบี เบงกูลู บังกา-เบลิตุง และลัมปุง สำหรับประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 8 รัฐ ได้แก่ ปีนัง เคดาห์ เปรัก เปอร์ลิส กลันตัน สลังงอร์ มะละกา และเนกรีเซมบิลัน และได้แบ่งแนวระเบียงเศรษฐกิจออกเป็น 5 แนว โดยในส่วนของกรมทางหลวงจะเกี่ยวข้องกับแนวที่ 1 , 2 และ 5

 

 

ผลงานที่ผ่านมา

• การก่อสร้างข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (สะพานมิตรภาพ) 
• ในอนาคตจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อีก 2 แห่งคือ สะพานตากใบ และสะพานสุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
• โครงการถนนเชื่อมโยงสตูล – เปอร์ลิส
• โครงการปรับปรุงถนนสายสตูล – วังประจัน จ.สตูล 
• โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี – บ้านประกอบ จ.สงขลา

 

สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส


'