กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กลยุทธ์

ลงวันที่ 22/06/2560

วิสัยทัศน์

"ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"


พันธกิจ

- ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวงให้ได้มาตราฐาน เพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดียกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ

- พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

- พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล


 ค่านิยม : "HIGHWAYS"

 HIGH PERFORMANCE : สร้างสรรค์ผลงาน

 INTELLIGENT TECHNOLOGY  : ผสานเทคโนโลยี

 GOOD KNOWLEDGE : ด้วยความรู้ที่เหมาะสม

 HONESTY : ซื่อสัตย์  

 WORK SMART : ปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ  

 ACCOUNTABILITY : รับผิดชอบต่อพันธกิจ 

 YEAR-ROUND COMMITMENT : เกาะติดการให้บริการ  

 SYNERGY : ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  


 วัฒนธรรม : "DOH"

 Deliver Good Service toPeople : มุ่งให้เกิดการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

 Obligate Governance Sufficient Economy and Sustainability : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียง และความยั่งยืน

 Hold Accountability for Interests of Nation and People : คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน


ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง

1. การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

2. การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตราฐานอย่างต่อเนื่อง

3. การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ

4. การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) อย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการ 

1. พัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อเข้าถึง และคล่องตัว เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์

2. การรักษาและบำรุงรักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์

3. การควบคุมและพัฒนามาตราฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สามารถ ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์กรมทางหลวงได้ที่นี่


'