กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย

ลงวันที่ 14/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 2,496 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 581 Download
ข้อพิจารณาการประเมินผล 537 Download
ประวัติ (กลุ่มงานประเมินผล) 529 Download

'