กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2564

ลงวันที่ 16/12/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน พฤศจิกายน 63 3,595 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน ธันวาคม 63 2,211 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน มกราคม 64 3,379 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน กุมภาพันธ์ 64 2,051 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน มีนาคม 64 2,057 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน เมษายน 64 2,162 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน พฤษภาคม 64 3,044 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน มิถุนายน 64 951 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน กรกฎาคม 64 1,127 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน สิงหาคม 64 14,722 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าเดือน กันยายน 64 2,612 ดาวน์โหลด

'