กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส

ลงวันที่ 25/08/2565

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส กรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ กรมทางหลวง ปี 2565

 

(บันทึกเสนออธิบดี)

(ใบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกรมทางหลวง ปี 2565)

 

 

หน้าปก

สารบัญ

 

 

สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในส่วนกลาง

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ส่วนกลาง 
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  

 

สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในภูมิภาค 

สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

สำนักงานทางหลวงที่ 2

 

สำนักงานทางหลวงที่ 3

 

สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

 

สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

สำนักงานทางหลวงที่ 8

สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

สำนักงานทางหลวงที่ 11

 

สำนักงานทางหลวงที่ 12

สำนักงานทางหลวงที่ 13

 

สำนักงานทางหลวงที่ 14

 

สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

สำนักงานทางหลวงที่ 16

สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

ศูนย์สร้างทาง+ศูนย์สร้าง

และบูรณะสะพาน

 

 

 

 

 


'