กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (งานเงินทุนฯ) 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เงินนอกงบประมาณ) 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 66 กองการเจ้าหน้าที่
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 01/10/2566 สรุปผล เดือนตุลาคม 66 กองการเจ้าหน้าที่
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 28/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 23/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 0.00 17/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 22/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 66 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 0.00 21/11/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.21 พ.ย.66 แขวงทางหลวงลำพูน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 0.00 01/10/2566 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 14/11/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 0.00 10/11/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 0.00 10/11/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/11292 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,713 รายการ