กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 02/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 021/40/4/2567 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (งานเงินทุนฯ) 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เงินนอกงบประมาณ) 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 66 กองการเจ้าหน้าที่
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 01/10/2566 สรุปผล เดือนตุลาคม 66 กองการเจ้าหน้าที่
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 28/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 23/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 0.00 17/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 22/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 66 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 0.00 21/11/2566 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลว.21 พ.ย.66 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,717 รายการ