กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ 18/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน 987 Download

'