กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

ด้านงานสนับสนุน

ลงวันที่ 09/05/2564

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) 3,525 Download
คู่มือกระบวนการสนับสนุน เล่ม 1 3,445 Download
คู่มือกระบวนการสนับสนุน เล่ม 2 2,363 Download
คู่มือการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพ 47 Download
คู่มือการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 41 Download
คู่มือการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน 66 Download

'