กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

การแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

ลงวันที่ 10/04/2561

คู่มือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สารบัญ 
บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัยถนน 
บทที่ 3 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน  
บทที่ 4 กระบวนการบริหารบริเวณอันตราย 
บทที่ 5 การพิสูจน์ทราบอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
บทที่ 6 การวิเคราะห์บริเวณอันตราย 
บทที่ 7 การออกแบบและการดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข 
บทที่ 8 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ 
บทที่ 9 การดำเนินการตามแผน(ก่อสร้าง/ติดตั้ง) 
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล  
- ภาคผนวก  
    ก ประเภทลักษณะการชน   
    ข รายงานการตรวจสอบในสนาม  
    ค มาตรการแก้ไขที่มีศักยภาพ  
    ง ราคาก่อสร้างและอายุการใช้งาน  
    จ ผลกระทบของมาตรการปรับปรุงและแก้ไขและอายุการใช้งาน  
    ฉ มาตรการปรับปรุงแก้ไขและประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกา  
    ช มูลค่าอุบัติเหตุการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ในรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง    
    ซ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย 

 

รายงานฉบับสุดท้าย

รายงานฉบับสมบูรณ์(ฉบับเต็ม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญ 
บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุบนทางหลวง 
บทที่ 3 การปรับปรุงโครงการบริเวณอันตราย 
บทที่ 4 การเพิ่มสมรรถณะงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
- ภาคผนวก 
  ก  ผลการทบทวนแบบรายงานอุบัติเหตุ  
  ข  ระบบการรายงานอุบัติเหตุที่ใช้กันในปัจจุบัน  
  ค  ตัวอย่างข้อมูลอุบัติเหตุที่รายงานโดยสำนักทางหลวงที่ 1 ผ่านระบบสารสนเทศ ทางหลวง(HAIMS)  
  ง  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบริเวณอันตราย  
  จ  ผลการสำราจสมรรถนะงานด้านอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงโดยใช้แบบสอบถาม  
  ฉ  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย


'