กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

โครงการเส้นทางคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง

ลงวันที่ 10/04/2561

ความเป็นมา

         ในปี 2546 ประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการจัดวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกรอบลุ่มแม่น้ำอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง (Ayeyawady – Chao Praya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 4 ประเทศคือ เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน

ผลงานที่ผ่านมา

• โครงการถนนไทย-พม่า-อินเดีย ซึ่งประเทศไทยทำการปรับปรุงถนนจากเมืองเมียวดี – ผ่านเขาตะนาวศรี - เมืองกอกะเร็ก ระยะทางประมาณ 46 กม.ในประเทศเมียนมาร์
• การปรับปรุงถนนในประเทศไทย บริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือทวาย และเส้นทางทวาย-กาญจนบุรี ในประเทศเมียนมาร์
• โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างสะพานสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจเมืองคู่แฝด แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก 
• โครงการก่อสร้างถนนสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน – ปากแบ่ง ระยะทาง 50 กิโลเมตร ในสปป.ลาว 
• โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง (จังหวัดเลย – แขวงไชยะบุรี) 
• โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน (สะพานมิตรภาพ 3) 
• โครงการก่อสร้างถนนสาย 13 เหนือ – ถนนสังคโลก ที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
• โครงการก่อสร้างถนนสาย 67 ช่องสะงำ – อันลองเวง – เสียมราฐ

 

สะพานมิตรภาพ 3

 


'