กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การประเมินผลงาน ชก./ชพ./ชช./ทว.

ลงวันที่ 07/05/2567

เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมทางหลวง ลงวันที่ 18 เมษายน 2567
(กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)


1. เล่มเอกสารการประเมินผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

1.1  หน้าปกเอกสารการประเมินผลงาน

                                     

1.2  สารบัญ

1.3  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.4  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.5  แบบการเสนอผลงานและใบคั่นหน้า

1.6  แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

 

2. เล่มเอกสารประกอบผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) และระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
2.1  หน้าปกเอกสารประกอบผลงาน                 
2.2  สารบัญ
2.3  ใบคั่นหน้าเอกสารประกอบผลงาน

 

หมายเหตุ : สำหรับแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

           กรุณาดาวน์โหลดจากหัวข้อเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว 25/2564 (ปรับปรุง : 8 พฤศจิกายน 2566) 813 Download
เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตาม ว 25/2564 (ปรับปรุง : 6 มกราคม 2566) 406 Download
แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปรับปรุง : 7 พฤษภาคม 2567) 61 Download

'