กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ลงวันที่ 05/06/2567
 

MR.CHIRAPONG  THEPPITHUCK
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
MR.SERMSAK  NAIYANAN 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

MR.PIYAPONG JIWATTANAKULPAISARN
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
MR.PAITOON  PONGCHAVALIT
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
 MR.SITTICHAI BOONSAAT
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
MR.ATTASIT  SAWATPARNICH
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
 
 MR.ATTASIT  SAWATPARNICH
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
รักษาราชการในตำแหน่ง
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
 
 
 
 
 

'