กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

อธิบดีกรมทางหลวง

ลงวันที่ 29/04/2564

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล

Mr.SARAWUT  SONGSIVILAI


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6616 โทรสาร 0-2354-6527


ประวัติการศึกษา

มัธยม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา TRANSPORTATION ENG.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

 พ.ศ. 2529 - 2540  วิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง
 พ.ศ. 2540 - 2545  หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง
 พ.ศ. 2545 - 2547  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา)
 พ.ศ. 2547 - 2549  ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี (แขวงการทาง)
 พ.ศ. 2549 - 2550  ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ
 พ.ศ. 2550 - 2552  ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
 พ.ศ. 2552 - 2556  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
 พ.ศ. 2556 - 2557  รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ
 พ.ศ. 2557 - 2560  รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง
 พ.ศ. 2560 - 2561  ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม
 พ.ศ. 2561  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 พ.ศ. 2562  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 พ.ศ. 2562  อธิบดีกรมทางหลวง (คนที่ 33)
   
   

'