กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม

ลงวันที่ 13/05/2564

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 853 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 617 Download
แบบรายงานข้อมูลผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทางหลวง 373 Download
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 554 Download
แบบข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (ข้าราชการ) 697 Download
แบบข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) 703 Download
แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 329 Download
จ.1-05 แบบรายงานตัวย้ายหน้าที่ราชการ จ.1-06 แบบรายงานตัวไปปฏิบัติราชการชั่วคราว จ.1-07 แบบรายงานตัวกลับจากการปฏิบัติราชการชั่วคราว 330 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ในกรมทางหลวง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 157 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 128 Download
บัญชีการกำหนดอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการ หน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และรายชื่อตำแหน่งตามสายงานในกรมทางหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566) 579 Download

'