กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง

ลงวันที่ 28/02/2562

 

รายละเอียด Link
ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน  
           STANDARD DRAWINGS PART I
           STANDARD DRAWINGS PART II  
           STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)  
           แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561
           รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1
           รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2
           คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
ด้านความปลอดภัย  
           ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522  
           ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ)   
           ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย)   
          คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)   
          คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561)   
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561)   
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561)   
          คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533   
          คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   
          รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง   
ด้านมาตรฐานงานทาง  
          มาตรฐานงานทาง  
          มาตรฐานวิธีการทดลอง  
          ข้อกำหนดวัสดุงานทาง
ด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ  
          การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ  
          อัตราค่าธรรมเนียมการทดลอง  
          ระยะเวลาบริการการทดลอง  
          ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

 


'