กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 570 Download
2. ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม ปี 2566 628 Download
3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมทางหลวง ปี 2566 545 Download
4. กิจกรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง ปี 2566 557 Download
5. กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกรมทางหลวง 478 Download
6. ข้อมูลผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 1,167 Download
7. การให้โอวาทและประกาศเจตนารมณ์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ในงานพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 243 Download
8. เกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" 220 Download
9. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2566 259 Download
10. เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2566 (แบบ 1 - 4) 220 Download
11. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 57 Download

'