กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เอกสารประกอบการคัดเลือกทุกระดับ

ลงวันที่ 13/09/2564

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อน)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)            ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.)                 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล Download Download Download
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ Download Download Download
3. แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
(ประสบการณ์ในการทำงาน)
Download Download Download
4. แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน Download Download Download
5. แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลฯ
    (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานไม่ครบตามที่เกณฑ์กำหนด)     
Download Download Download
6. ใบปะหน้า
 

 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีย้ายต่างกลุ่ม)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับปฏิบัติการ (ปก.)  ระดับชำนาญการ (ชก.) 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.) 
         ระดับเชี่ยวชาญ           
1. แบบพิจารณาบุคคลเพื่อการย้ายต่างกลุ่มตำแหน่ง การโอน                     
 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ                           
   
3. แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน                 
     

 

เอกสารประกอบการประเมิน (เพื่อย้าย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

รายการเอกสาร
แบบประเมินบุคคลและผลงาน                                   

 

 

 

 

 

 


'