กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เอกสารประกอบการคัดเลือกทุกระดับ

ลงวันที่ 19/04/2567

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (กรณีเลื่อน)

                               รายการเอกสาร                                                                

   เอกสารประกอบการประเมินบุคคล    

ระดับ ชก./ชพ./ชช.

1. แบบพิจารณาประเมินบุคคล Download
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ Download
3. แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ประสบการณ์ในการทำงาน
    ย้อนหลัง 3 ปี
Download
4. แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิด Download
5. เอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
    (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานไม่ครบตามที่เกณฑ์กำหนด) 
Download
6. ใบปะหน้า Download

 

 

เอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน (กรณีย้ายต่างกลุ่ม)

                         รายการเอกสาร                                                              ระดับที่เข้ารับการประเมิน                                 
         ระดับปฏิบัติการ (ปก.)               

ระดับชำนาญการ (ชก.)
     ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)    
ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.)

1. แบบพิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน

Download Download
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ Download Download
3. แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิด     Download
4. แบบการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิด   Download

 

 

 

เอกสารประกอบการประเมิน (เพื่อย้าย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

รายการเอกสาร
แบบประเมินบุคคลและผลงาน                                   

 

 


'