กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

ลงวันที่ 11/05/2564

การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

- สำเนา -


คำสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ. 1 /61/ 2546
เรื่อง หลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ      ตามที่กรมทางหลวงได้ใช้หลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2536 มาดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ นั้น เนื่องจากหลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ดังกล่าวได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเป็นหลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 ดัง

1. การเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลอง

1.1 งานในส่วนราชการของกรมทางหลวง
1.1.1 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงส่งตัวอย่างวัสดุให้ทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการของกรมทางหลวง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ
1.1.2 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงส่งตัวอย่างวัสดุให้ทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายให้ดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพจากผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่าง
1.1.3 กรณีที่กรมทางหลวงต้องส่งตัวอย่างตามข้อ1.1.2 ไปทดลองที่สถาบันทดลองอื่นเพิ่มเติม ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองให้สถาบันที่ทำการทดลองให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่างด้วย
1.1.4 ค่าธรรมเนียมการทดลองตามข้อ 1.1.2 ถ้าดำเนินการทดลองที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางให้ชำระที่กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง ส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น
1.2 งานนอกราชการของกรมทางหลวง
1.2.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล เมื่อพิจารณาเห็นไม่สมควร
1.2.2 เอกชน หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะให้กรมทางหลวงทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ส่งตัวอย่างวัสดุทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพได้แล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ ตามอัตราในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นเมื่อทำการส่งตัวอย่าง
1.2.3 ค่าธรรมเนียมการทดลองตามข้อ 1.2.2 ถ้าดำเนินการทดลองที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางให้ชำระที่กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง ส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น

2. การเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม

2.1 งานในส่วนราชการของกรมทางหลวง
2.1.1 กรณีส่วนราชการของกรมทางหลวงขอให้ทำการทดลองหรือขอตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนามเพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการของกรมทางหลวง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ
2.1.2 กรณีที่กรมทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่โครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุงทางหลวง หรืองานอื่นใดที่ผู้รับจ้างทำสัญญากับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงได้จัดตั้งห้องทดลองประจำโครงการขึ้น โดยเครื่องมือทดลองเป็นของกรมทางหลวง หรือผู้รับจ้างจัดหาให้ตามสัญญา การทดลองที่ห้องทดลองประจำโครงการนั้น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ สำหรับงานที่กรมทางหลวงไม่ได้จัดตั้งห้องทดลองประจำโครงการ ฯ แต่ใช้ห้องทดลองที่สำนักทางหลวงหรือศูนย์สร้างทางเป็นห้องทดลองประจำโครงการโดยอนุโลมแล้ว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ
2.1.3 กรณีนอกจากข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ โดยปฏิบัติตามข้อ 1.1
2.1.4 กรณีนอกจากข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 และเป็นความประสงค์ของผู้รับจ้าง หรือผู้ขายเพื่อให้ทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพในสนาม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ โดยปฏิบัติตามข้อ 1.1.2 ข้อ 1.1.3 และ ข้อ 1.1.4 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเจ้าหน้าที่รวมทั้งค่าขนส่งและค่ารถบรรทุกเครื่องมือไปที่หน้างาน และกลับสำนักงาน เพื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้ขายนั้น ๆ จ่ายให้แก่กรมทางหลวง อัตราเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
2.2 งานนอกราชการของกรมทางหลวง
2.2.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ออกไปทำการทดลอง หรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม ให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล เมื่อพิจารณาเห็นไม่สมควร
2.2.2 เอกชน หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะให้กรมทางหลวงออกไปทดลอง หรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ ตามอัตราในข้อ 3 ให้เสร็จสิ้นก่อนไปทำการทดลอง
2.2.3 ค่าธรรมเนียมการทดลองในข้อ 2.2.2 ถ้าดำเนินการทดลองโดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางให้ชำระที่กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง ส่วนการทดลองที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทาง ให้ชำระเงินที่หน่วยงานนั้น
2.2.4 เมื่อดำเนินการตามข้อ 2.2.2 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเจ้าหน้าที่รวมทั้งค่าขนส่งและค่ารถบรรทุกเครื่องมือไปที่หน้างาน และกลับสำนักงาน เพื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพ เป็นหน้าที่ของเอกชนหรือนิติบุคคลนั้น ๆ จ่ายให้แก่กรมทางหลวง อัตราเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

3. อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ให้เป็นไปตามรายการอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 ที่แนบมาข้างท้ายนี้
3.2 กรณีที่จะต้องทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุนอกเหนือจากรายการที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3.1 หากส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำสำนักทางหลวงหรือฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมประจำศูนย์สร้างทางเป็นผู้ดำเนินการ ให้สำนักทางหลวงหรือศูนย์สร้างทางเสนออัตราค่าธรรมเนียมให้สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบพิจารณา เพื่อขออนุมัติจากกรมทางหลวง หากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบหรือสำนักวิจัยและพัฒนางานทางเป็นผู้ดำเนินการ ให้เสนอกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.3 กรณีที่กรมทางหลวงไม่สามารถจะทำการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุได้อันเนื่องมาจากเหตุประการใดก็ตามและกรมทางหลวงได้ส่งตัวอย่างวัสดุไปทดลองหรือตรวจสอบที่สถาบันอื่น อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบันนั้น

คำสั่ง
หรือข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546(นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ)

อธิบดีกรมทางหลวง

 


'