กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

ลงวันที่ 11/05/2564

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบวัสดุฝ่ายกลศาสตร์ของหิน (ส่วนธรณีวิศวกรรม) 1,272 Download
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง (ส่วนธรณีวิศวกรรม) 1,527 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง (ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์) 1,593 Download
คู่มือการเตรียมการส่งตัวอย่างทดสอบ (ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม) 14,958 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพ (ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์) 1,484 Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง (ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด) 1,697 Download

'