กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แผนการดำเนินงาน

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวง พ.ศ. 2563 - 2567 2,366 Download
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมทางหลวง 1,974 Download
3. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปรับปรุงเพิ่มเติม (พ.ศ. 2563 - 2565) 1,988 Download
4. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง พ.ศ. 2565 1,436 Download
5. แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 1,270 Download
6. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 1,306 Download
7. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 719 Download
8. แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2566 - 2570 703 Download
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 1,129 Download
10. แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570 852 Download

'