กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 14/02/2567 ถึง 31/12/2568 ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
2 12/02/2567 ถึง 31/12/2568 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ
3 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
4 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
5 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
6 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
8 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
9 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
10 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
11 01/02/2567 ถึง 30/04/2567 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
12 31/01/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน มกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.67)
13 31/01/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
14 24/01/2567 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
15 22/01/2567 ถึง 31/12/2567 สรุปประจำเดือน มกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.67)