กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต

ลงวันที่ 09/04/2561

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตราฐานเข้าอาคารพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55)
 (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)


รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 43 วัน

หมายเหตุ    ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ


'