กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ

ลงวันที่ 30/04/2567

(e-book)

แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง

พ.ศ.2566-2570

(e-book)

รายงานฉบับผู้บริหาร

การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง

พ.ศ.2566-2570

 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1.แผนปฏิบัติราชการ แผนระยะ 3 ปี 2563-2565 2,874 Download
2.แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2565 1,702 Download
3. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564 ตามบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับภาษาไทย 1,172 Download
4. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 - 2564 ตามบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับภาษาอังกฤษ 569 Download
5. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2566 1,859 Download
6. แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) 514 Download
7. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 468 Download
8. รายงานฉบับผู้บริหาร การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ฉบับภาษาไทย 531 Download
9. รายงานฉบับผู้บริหาร การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ฉบับภาษาอังกฤษ 226 Download
10. แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปี 2567 198 Download

'