กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 1,130 Download
2. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 421 Download
3. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 828 Download
4. การใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 448 Download
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2565 465 Download
6. รายงานผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 44 Download

'