กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

โครงการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุ

ลงวันที่ 10/04/2561

โครงการศึกษาวิจัยอุบัติเหตุรถยนต์ 2 ล้อและ 4 ล้อ

รายงานฉบับสมบูรณ์


กิตติกรรมประกาศ 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทที่ 1 การก่อตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศทไทย 
บทที่ 2 งานบริหารจัดการภายในศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
บทที่ 3 งานวิจัย 
บทที่ 4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
บทที่ 5 กิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
บทที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน 
- ภาคผนวก  
    ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย  
    ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย  
    ค แบบสำรวจการใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย  
    ง แผนธุรกิจศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย


'