กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 499 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 505 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 508 Download
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 454 Download
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 20 Download

'