กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 440 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 435 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 464 Download
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 406 Download

'