กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ศูนย์บริการทางหลวง

ลงวันที่ 10/04/2561

ศูนย์บริการทางหลวง

1. ความเป็นมา
           คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำเป็นคู่มือเพื่อปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ รับผิดชอบมาตรการสร้างคุณภาพการเจิรญเติบโต ทางเศรษฐกิจ “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยปรับปรุงที่พักริมทาง (Rest Area) และจัดให้มีร้านสินค้า พื้นเมืองที่มี ีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเปิดร้านสินค้าพื้นเมือง (OutLet) ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินงาน 3 – 6 เดือน ฯลฯ

2. การก่อสร้าง
          กรมทางหลวงดำเนินการจัดสร้างศูนย์บริการทางหลวงไว้ทุกภาคให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 2545 ดังนี้ .-

     2.1 ภาคเหนือ ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน ตั้งอยู่ที่ขุนตาน ตำบลเวียงอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บนทางหลวงหมายเลข   11 ตอนลำปาง –เชียงใหม่ ระหว่าง กม.33+420 –กม.33+577 ด้านซ้ายทาง บริเวณที่พักริมทางเดิมของ กรมทางหลวง(ห้วยแม่สัน) เป็นที่สงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง เนื้อที่ 6 ไร่ 32 ตารางวา ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ (1,600 ตารางเมตร) และสาธารณูปโภค เป็นเงิน 37.9 ล้านบาท    

     2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริการทางหลวงลำตะคอง ตั้งอยู่ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี – นครราชสีมา ระหว่าง กม.193+292 – กม.193+975 ด้านซ้ายทาง เนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ (เป็นที่ราชพัสดุ 25 ไร่ ส่วนที่เหลือ อีก 12 ไร่ เป็นที่ดินสงวนนอกเขตทาง)ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดทำเป็นที่พักริมทาง (Rest Area) ซึ่งมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ (1,100 ตารางเมตร) เป็นเงิน 27.9 ล้านบาท

     2.3 ภาคกลาง ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนสี่แยกชัยนาท – สี่แยกหางน้ำสาคร ระหว่าง กม.185+504 + กม.185+604 ด้านขวาทางเป็นที่สงวน นอกเขตทางของกรมทางหลวง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ (1,600 ตารางเมตร) และสาธารณูปโภค เป็นเงิน 37 ล้านบาท    

     2.4 ภาคใต้ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่เขาโพธิ์ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระหว่าง กม.431+400 – กม.432+200 บริเวณเกาะกลางขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 163 ไร่ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ (1,600 ตารางเมตร) และสาธารณูปโภค เป็นเงิน 51.7 ล้านบาท 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนผู้ใช้ทางจะได้รับ 
          กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อวางหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางหลวงไว้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบสำหรับประชาชนผู้ใช้ทางไว้ ดังนี้

    3.1 ส่วนพื้นที่บริการอำนวยความสะดวกและร้านค้า ประกอบด้วย
       - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางหลวง
       - ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
       - ศูนย์บริการรถลากจูง ซ่อมรถฉุกเฉินและกู้ภัย
       - ศูนย์ตรวจสอบสภาพและเป็นจุดพักเปลี่ยนคนขับรถโดยสารของเจ้าหน้าที่จาก
       - กรมการขนส่งทางบก (ตามความเหมาะสม)
       - ส่วนบริการของตำรวจทางหลวงและตำรวจท่องเที่ยว
       - ศูนย์บริการสื่อสารติดต่อ (โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต)
       - ส่วนบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
       - ร้านค้าทั่วไปและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
       - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามความเหมาะสม)
       - ส่วนปฐมพยาบาล
       - ส่วนประกอบศาสนกิจ
       - ห้องสุขา
       - ส่วนบริหารจัดการ
       - อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

   3.2 ส่วนพื้นที่บริการด้านยานพาหนะ ประกอบด้วย
       - ที่จอดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
       - ที่จอดรถบรรทุกขนาดใหญ่
       - ที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่ 
       - อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

   3.3 พื้นที่ส่วนที่เป็นสวนหย่อม ประกอบด้วย
       - พื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดสวน
       - ศาลาพักผ่อน
       - พื้นที่พักผ่อน
       - อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

   3.4 ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
       - น้ำประปา หรือน้ำบาดาล
       - ไฟฟ้า
       - โทรศัพท์
       - อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

   3.5 รูปแบบทางเข้าและทางออก
       - ต้องกำหนดรูปแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับความเร็วในการเข้าและออก เพื่อความปลอดภัย
         ตามประเภทของทางหลวง

   3.6 องค์ประกอบด้านวิศวกรรมอื่นๆ
       - เช่น ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ สีตีเส้น ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางเข้าออกและภายในบริเวณรวมทั้งระบบระบายน้ำที่เหมาะสม   

 


'