กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

มาตรฐานชั้นทาง

ลงวันที่ 30/07/2560

มาตรฐานชั้นทางสำหรับทางหลวงทั่วประเทศ

ชั้นทาง
พิเศษ
1
2
3
4
5
เขตเมือง
ทางขนาน
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน
มากกว่า 8,000
4,000 - 8,000
2,000 - 4,000
1,000 - 2,000
300 - 1,000
น้อยกว่า 300
 
 
 
 
อัตราความเร็วที่ใช้ออกแบบ กม./ชม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางราบ

 
 
90 - 110
 
 
70 - 90
60 - 80
60
70 - 90

- ทางเนิน

 
 
80 - 110
 
 
55 - 70
50 - 60
60
70 - 80

- ทางเขา

 
 
70 - 90
 
 
40 - 55
30 - 50
60
60 - 70
ความลาดชันสูงสุด%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางราบ

4
 
 
4
 
 
4
4
ตามสภาพพื้นที่
4

- ทางเนิน

6
 
 
6
 
 
8
8
ตามสภาพพื้นที่
6

- ทางเขา

6
 
 
8
 
 
12
12
ตามสภาพพื้นที่
8
ประเภทผิวทางจราจรที่เสนอแนะและไหล่ทาง  
 
ชั้นสูง
กลาง-สูง
 
 
ลูกรัง
ชั้นสูง
กลาง-สูง
ความกว้างของผิวจราจร (เมตร)  
อย่างน้อยข้างละ 7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
ช่องจราจรละ 3.00 - 3.50
ช่องจราจรละ 3.00 - 3.50
ความกว้างของไหล่ทาง (เมตร)
ซ้าย 2.50 - 3.00 ขวาทาง 1.00 -1.50
2.50
2.00
1.50
1.00
-
2.50 หรือ เป็นทางเท้า
อย่างน้อย 2.00 ม.หรือเป็นทางเท้า
ความกว้างของผิวจราจรบนสะพาน (เมตร)
11.00
12.00
11.00
11.00
11.00
11.00
สะพานกว้างตามรูปแบบ Uitimate Design หรืออย่าง น้อย 11.00 ม.
ความกว้างของเขตทาง (เมตร)
60-80
40-60
30-40
ตามความเหมาะสม
-
ยกโค้งราบสูงสุด  
 
 
 
 
 
10%
 
 
 
 
6%
10%

หมายเหตุ :

          1. ความกว้างไหล่ทางที่ปรากฎเป็นไหล่ทาง โดยทั่วไปสำหรับบางช่วง หากมีความจำเป็น อาจขยาย ความกว้างได้ตามความจำเป็นของทางในช่วงนั้น ๆ
          2. การแบ่งผิวจราจรและไหล่ทางแบ่งด้วยเส้นขอบทาง
          3. สะพานที่มีทางเท้า ความกว้างทางเท้าอย่างน้อย ข้างละ 1.50 ม.
          4. ความกว้างสะพานในทางชั้น 4,5 ในสายทางที่คาดว่าจะไม่เพิ่มมาตรฐานชั้นทางในระยะเวลาอันสั้น ควาวกว้างสะพานอาจลดลงได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9.00 ม.
          5. ลาดคันทางโดยทั่วไปให้ใช้ความลาดเอียง 4:1 ถึง 6:1 ยกเว้นบางช่วงที่มีความจำเป็น ความลาดเอียงอาจใช้ 2:1 ถึง 3:1 ตามแต่กรณี
          6. มาตรฐานทางชั้น 4,5 ไม่แนะนำสำหรับทงหลวงแผ่นดิน


'