กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จริยธรรมข้าราชการ

ลงวันที่ 28/03/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 622 Download
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 586 Download
3. แผ่นพับ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม) 542 Download
4. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงคมนาคม 607 Download
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 582 Download
6. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 569 Download
7. ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 447 Download
8. คำสั่ง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 239 Download
9. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม กรมทางหลวง (DO'S & DON'TS) 297 Download
10. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง 249 Download
11. แบบรายงานผลการนำการจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร 260 Download
12. การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เอกสารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่านทางเว็บเพจ "ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันทุจริต" 217 Download
13. กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน 335 Download
14. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 211 Download
15. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 476 Download
16. มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 124 Download

'