กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จริยธรรมข้าราชการ

ลงวันที่ 28/03/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 587 Download
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 553 Download
3. แผ่นพับ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม) 499 Download
4. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงคมนาคม 556 Download
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 558 Download
6. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 547 Download
7. ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 419 Download
8. คำสั่ง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 207 Download
9. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts กรมทางหลวง 228 Download
10. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง 203 Download
11. แบบรายงานผลการนำการจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร 209 Download
12. การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เอกสารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่านทางเว็บเพจ "ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันทุจริต" 195 Download
13. กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน 230 Download
14. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 186 Download
15. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 339 Download
16. มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 93 Download

'