กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จริยธรรมข้าราชการ

ลงวันที่ 28/03/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 674 Download
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 644 Download
3. แผ่นพับ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม) 610 Download
4. คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงคมนาคม 678 Download
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 634 Download
6. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 608 Download
7. ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 485 Download
8. คำสั่ง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมทางหลวง 311 Download
9. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม กรมทางหลวง (DO'S & DON'TS) 377 Download
10. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง 301 Download
11. แบบรายงานผลการนำการจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร 317 Download
12. การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เอกสารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่านทางเว็บเพจ "ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันทุจริต" 256 Download
13. กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน 432 Download
14. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 258 Download
15. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 582 Download
16. มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 176 Download
17. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 44 Download

'