กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์

ลงวันที่ 24/04/2561

กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน

              การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าออกบ้านพักอาศัยที่ดินว่างเปล่า (มาตรา 37, 35)

(นายช่างแขวงการทางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

(ช่วงยื่นคำขอ)
                            (ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที

             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย)
                  - 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55)

             (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที
         
             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย)
                  - 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55)

             (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที

             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย)
                  - 7 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 27 วัน 15 นาที

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน (มาตรา 37, 35)

             [ รองอธิบดี (รทว.) รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต]

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาต
ติดตังป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47 )

(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)
 
 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 60 วัน

หมายเหต ุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาตสร้างหรือดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวงในระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร
เฉพาะทางหลวงบางสายที่ได้มี พรบ. ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49 )

(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาติ)

 

 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 56 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ
              


'