กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

พระราชบัญญัติ

ลงวันที่ 13/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 33,893 Download
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 4,136 Download
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 4,658 Download
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 11,572 Download

'