กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

มอบอำนาจ

ลงวันที่ 26/06/2562

การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง

ลำดับที่ หมวดหมู่คำสั่ง คำสั่งที่ใช้ในปัจจุบัน ดาวน์โหลด
1 การสรรหา   

1.1 มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2553 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)

 

1.2 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/83/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)
ข้อ 1.การสรรหาและพ้นจากราชการ

2 การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2.1 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/83/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)
ข้อ 2.การเลื่อนระดับ การปรับระดับชั้น เปลี่ยนตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่ง

3 การรักษาราชการแทน
รักษาการในตำแหน่ง
หรือไปปฏิบัติราชการ
เป็นการชั่วคราว

3.1 มอบอำนาจการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหรือไปปฏิบัติราชการ อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/82/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

4    การลา   

4.1 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปต่างประเทศ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/86/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565)

4.2 มอบอำนาจการอนุญาตการลา การอนุมัติและการพิจารณาสั่งการ

(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/49/2566 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566)

5   สิทธิประโยชน์   5.1 มอบอำนาจการลงนามในแบบฟอร์มกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/99/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
5.2 มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินช่วยพิเศษและเงินมรดก
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/80/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
6 บำเหน็จบำนาญ         6.1 มอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/76/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
7 การลงนามในหนังสือต่าง ๆ     7.1 มอบอำนาจการให้ข้าราชการลงนามในหนังสือแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/75/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
7.2 มอบอำนาจการลงนามในแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/77/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
8 การลงนาม
การขอทำบัตรประจำตัว  
8.1 มอบอำนาจการลงนามการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/78/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
8.2 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/83/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)
ข้อ 5. การขอมีบัตรประจำตัวของบุคลากรกรมทางหลวง
9   สั่งการให้ขับรถยนต์/
ขับหรือควบคุมเครื่องจักร
และยานพาหนะ  
9.1 มอบอำนาจการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2552 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
9.2 มอบอำนาจให้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ขับหรือควบคุมเครื่องจักรและยานพาหนะ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/81/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
10 การจ้าง เลิกจ้าง และลาออก       10.1 มอบอำนาจการสั่งการเกี่ยวกับลูกจ้าง
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/6/2558 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
10.2 มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/22/2561 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ยกเลิกความในข้อ 1 ในตารางแนบท้าย โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/83/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565

10.3 มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/46/2566 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

11 มอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
11.1 การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/3/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556)
12 การมอบอำนาจเกี่ยวกับบุคลากร
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
และบุคลากรทุนหมุนเวียน        

12.1 มอบอำนาจการสั่งการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/5/2555 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555)
ยกเลิกความในข้อ 1 โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

12.2 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
และพนักงานทุนหมุนเวียน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/72/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
12.3 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/28/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
12.4 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุนหมุนเวียน
สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/38/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
12.5 มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทุนหมุนเวียน สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เพิ่มเติม)
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/64/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
13 การอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติ  
13.1 มอบอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/79/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
14 อื่น ๆ       14.1 ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2555
14.2 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2558 และหัวหน้าหน่วยงานที่อธิบดีจัดตั้งเป็นการภายใน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.3.8/2/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558)

14.3 ยกเลิกการมอบอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/96/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

14.4 มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/97/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

14.5 ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/3/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)

 

14.6 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
(คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/83/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565)
ข้อ 3. การให้ได้รับเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
ข้อ 4. การขอให้ ก.พ. พิจารณาคุณวุฒิ
ข้อ 6. การลงนามในคำสั่งอื่นที่มิใช่การมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

14.7 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการในศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
(คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.2.3/85/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 

การมอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม

2

การมอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558)

3

การมอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 329/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558)


'