กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
16 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
17 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
18 25/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 2)
19 18/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
20 13/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
21 13/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
22 07/09/2566 ถึง 31/12/2566 สรุปประจำเดือน กันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 66)
23 05/09/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
24 04/09/2566 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
25 28/08/2566 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
26 24/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
27 24/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
28 11/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
29 11/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
30 25/07/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ