กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
242926 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 21/05/2562 15,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242927 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/05/2562 8,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242928 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/05/2562 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242929 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ งานขุดลอกรางระบายน้ำ ปริมาณงาน 814 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเแพาะเจาะจง 22/05/2562 50,468.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242930 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242931 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ (1 งาน) 22/05/2562 8,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242932 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 22/05/2562 46,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242933 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางนอก - ยางในพร้อมยางรองขนาด 9.00-20 ผ้าใบ 14 ชั้น จำนวน 2 ชุด 22/05/2562 25,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242934 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242935 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๓๔ ใบ 22/05/2562 9,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242936 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุงานบ้านงานคัรว จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 1,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242937 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 22/05/2562 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242938 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.14+950 - กม.15+230 22/05/2562 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242939 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 21/05/2562 345,492.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242940 ศูนย์สร้างทางลำปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 22/05/2562 77,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 242,926 ถึง 242,940 จาก 262,183 รายการ