กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/02/2567 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ....
2 21/02/2567 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและไฟไหม้สองข้างทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง พบเหตุโทรแจ้ง 1586
3 20/02/2567 กรมทางหลวงขยาย ทล.3497 สาย บ.ช้างแรก – อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสนับสนุนการท่องเที่ยว ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 17/02/2567 TCA Talk พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต..และ..เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร??
5 13/02/2567 กรมทางหลวง เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
6 06/02/2567 กรมทางหลวง สรุปยอดผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หลังเปิดใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบมีปริมาณจราจรกว่า 15,000 คันต่อวัน พร้อมขอความร่วมมือใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
7 05/02/2567 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............
8 05/02/2567 ปิดถนนใต้สะพานข้ามเเยกดินแดง - ดอนเมือง/พหลโยธิน (สะพานควายมุ่งหน้ารัชโยธินและพหลโยธินไปดอนเมือง) เพื่อดำเนินการเสริมกำลังสะพาน (Strengthening) ตั้งแต่เวลา 22:00 - 05:00 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567
9 02/02/2567 กรมทางหลวงจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด
10 01/02/2567 ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหาร จัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
11 31/01/2567 กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความเห็นภาคเอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เพิ่มการเดินทางที่สะดวก คล่องตัว ด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบ M-Flow ทั้งโครงการ
12 23/01/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน การณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
13 22/01/2567 กรมทางหลวงขยาย ทล.2023 สาย อ.กุมภวาปี – บ.โนนสวรรค์ แล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งระหว่างอำเภอของจังหวัดอุดรธานี
14 19/01/2567 ประกาศผลการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 1
15 19/01/2567 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางบนหลวงหมายเลข 4046 จ.ตรัง แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง