กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี – แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น ระยะทาง 26.335 กม. แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภาคอีสาน
ลงวันที่ 09/05/2567

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 26.335 กม. แล้วเสร็จ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ เป็นทางหลวงสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนนิยมใช้บริการในการสัญจรระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งเป็นเส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกโหมดการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายคันทางโดยขยายช่องจราจรจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ พื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร รวมระยะทางทั้งหมด 26.335 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ช่วง โดยมีจุดเริ่มต้นช่วงที่1 บริเวณ กม.17+625 - กม.19+559, ช่วงที่2 กม.26+300 - กม.37+875, ช่วงที่3 กม.39+650 - กม.41+075 และช่วงที่4 กม.43+220 - กม.54+621 โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีตและเกาะกลางแบบยก รวมทั้งก่อสร้างสะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน11 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 14 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง วงเงินงบประมาณ 1,129,429,778.94 บาท

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนทางด้านการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

---------------------------

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

??Website : www.doh.go.th

??Facebook : @departmentofhighway

 ??Twitter : @prdoh1

 ??TiKTOK : https://www.tiktok.com/@doh.thailand 


'