กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
“สุริยะ” ร่วมคณะนายกฯ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง “แยกต่างระดับคำน้ำแซบ” จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 30/06/2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง “แยกต่างระดับคำน้ำแซบ” อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะ

นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้มีแผนดำเนินโครงการก่องสร้าง “แยกต่างระดับคำน้ำแซบ” ซึ่งเป็นทางแยกจุดตัด ทล.231 กับ ทล.226 แยกคำน้ำแซบ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรจากความหนาแน่น และปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยที่ตั้งโครงการฯ อยู่กลางแยกคำน้ำแซบ พื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งครอบคลุม 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลคำน้ำแซบ และตำบลโนนผึ้ง กำหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับ เป็นอุโมงค์ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทางบน ทล.231 ลอด ทล.226 และบริเวณแยกที่ระดับพื้นที่ ควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร นอกจากนี้ยังมีสะพานยกระดับความกว้างรวม 2 ช่องจราจร สวนเลนบน ทล.226 การออกแบบรูปแบบนี้ เพื่อเน้นรองรับปริมาณจราจรบน ทล.231 เป็นหลัก เพราะมีปริมาณจราจรสูงที่สุด แลเ ทล.226 ซึ่งมีปริมาณจราจรรองลงมาเป็นอันดับสอง ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในทิศทางตรง

ลักษณะโครงการและการสัญจรทิศทางตรงบน ทล.231 ในแนวเมืองอุบลราชธานี ตำบลแสนสุข ออกแบบเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทางลอด ทล.226 ขณะที่ทิศทางตรงบน ทล.226 ในแนวอำเภอวารินชำราบ - จังหวัดศรีสะเกษ ออกแบบเป็นสะพาน ข้ามแยก ความกว้างรวม 2 ช่องจราจร วิ่งสวนกันโดยมีเกาะกั้นกลาง บริเวณทางแยกออกแบบให้มีช่องจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกด้าน การเลี้ยวขวาของแต่ละด้านถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการก่อสร้าง “แยกต่างระดับคำน้ำแซบ” ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อจะช่วยให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในอนาคต


'