กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
“สุริยะ” สั่งศึกษาถนนวงแหวนรอบเมืองชัยภูมิ แก้ปัญหาจราจร น้ำท่วม ส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว ย้ำ ต้องสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
ลงวันที่ 01/07/2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมี นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ และนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567พร้อมสั่งกรมทางหลวงศึกษาเส้นทางก่อสร้างทางแนวใหม่วงแหวนรอบเมืองชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความสมบูรณ์ไร้รอยต่อภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

นายสุริยะ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชัยภูมิวันนี้ ได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหา การคมนาคมขนส่งทางบก โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่ยังเป็นขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น การขยายตัวของเขตชุมชน การเดินทางขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ หรือถนนวงแหวนรอบเมืองชัยภูมิ รอบที่ 2 ระยะทาง 52 กิโลเมตร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการก่อสร้างวงแหวนรอบเมืองเพื่อพัฒนาโครงข่ายการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อทางสายหลักโดยตรงไม่ต้องเดินทางมาที่ตัวเมือง โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพโครงข่ายการขนส่งให้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว ยังสามารถร่วมใช้พื้นที่เขตทางก่อสร้างคลองระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และก่อสร้างทางจักยานตลอดจนงานภูมิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชัยภูมิวันนี้ ได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหา การคมนาคมขนส่งทางบก โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่ยังเป็นขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น การขยายตัวของเขตชุมชน การเดินทางขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ หรือถนนวงแหวนรอบเมืองชัยภูมิ รอบที่ 2 ระยะทาง 52 กิโลเมตร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการก่อสร้างวงแหวนรอบเมืองเพื่อพัฒนาโครงข่ายการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อทางสายหลักโดยตรงไม่ต้องเดินทางมาที่ตัวเมือง โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพโครงข่ายการขนส่งให้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว ยังสามารถร่วมใช้พื้นที่เขตทางก่อสร้างคลองระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และก่อสร้างทางจักยานตลอดจนงานภูมิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นายสุริยะ กล่าวด้วยว่า จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่สำคัญในด้านการเชื่อมต่อกับภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งที่เน้นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และต้องให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่ต้องเดินทางในทุกโครงข่าย และจากการติดตามความคืบหน้าปัญหา อุปสรรค และผลสำเร็จในการพัฒนาระบบการขนส่งพื้นที่ ตนได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความสมบูรณ์ไร้รอยต่อภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด


'