กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7 (3) : สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

มาตรา 7 (3) : สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ

         ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง  หน้าที่ 17 - 42

ดาวน์โหลด

 

         ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 75ง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด