กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ม.9 (8) : ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ม.9 (8) : ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด 

     1. เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

     2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบ สขร.1

     3. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

     4. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

     5. ที่สาธารณประโยชน์  - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

     6. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

     7. ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

     8. รายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-