กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ม.9 (4) : คู่มือหรือคำสั่ง

มาตรา 7 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

       คู่มือ

          - คู่มือด้านการก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

          - คู่มือด้านบำรุงรักษา

          - คู่มือด้านความปลอดภัย

          - คู่มือด้านสำรวจและออกแบบ

          - คู่มือด้านวิเคราห์และตรวจสอบ : ตรวจสอบผิวทาง/

          - คู่มือด้านมาตรฐานงานทาง : มาตรฐานชั้ันทาง/มาตรฐานงานทาง/มาตรฐานวิธีการทดลอง/ข้อกำหนดวัสดุงานทาง

          - คู่มือด้านงานวิจัย

          - คู่มือด้านภูมิสถาปัตย์งานทาง

          - คู่มืองานสนับสนุน

          - คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง