กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ม.9 (2) : นโยบายหรือการตีความ

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(2)

 • นโยบายกรมทางหลวง

 • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการให้บริการ

 • การตีความ
  • ปี 2565 - ปี 2566  - ไม่มีการตีความข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงเพิ่มเติม
  • ปี 2564   - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2564
  • ปี 2563   - ไม่มีการตีความข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงเพิ่มเติม
  • ปี 2562   - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเงินค่าธรรมเนียมการใช้ยายยนต์บนทางหลวงและสะพานไปใช้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497