กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต

ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.) 681 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร (E-DNA) 523 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอร์รัปชัน 410 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 554 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 542 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 449 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 492 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 367 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 252 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 269 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 279 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 403 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 17,285 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 394 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 324 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 293 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 376 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 340 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 425 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 446 Download
15 คดีทุจริต ป.ป.ช. ต้องฟ้องเอง 284 Download
การยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์ กับ ป.ป.ช. 206 Download
เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ป.ป.ช.) 259 Download
กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก : Anti - SLAPP Law 236 Download
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 และมาตรา 127) พร้อมบทลงโทษ! 339 Download
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 326 Download
การดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) 353 Download
Infographic แก้ทุจริตต้องคิดเป็น 176 Download
Case studies ช่วยชี้ประเด็นด้านจริยธรรม 223 Download
ถอดบทเรียนการส่งเสริมจริยธรรม 269 Download
ระบบคุณธรรมของข้าราชการญี่ปุ่น 161 Download
จริยธรรมผู้นำ 254 Download
คดีตัวอย่าง : ระหว่างการรับสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 189 Download
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน ป.ป.ท. 220 Download
กรณีศึกษาพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 188 Download

'