ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 482 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 1,284 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 436 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 1,193 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 731 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 724 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 682 Download
การเสริมกำลังสะพาน 1,119 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.