ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงกรณีเกิดภัยพิบัติ 239 Download
ซ่อมบำรุงทางหลวง 515 Download
การคิดค่าปริมาณงาน และงานบำรุงปกติ 226 Download
บำรุงรักษาทางหลวง 569 Download
การซ่อมแซมและบำรุงสะพาน 396 Download
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินกำลัง 352 Download
การสำรวจและตรวจสอบสะพาน 375 Download
การเสริมกำลังสะพาน 451 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582